Kampanja OEBS-a za 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u 2019. godini: Prekinimo tišinu

, LIFESTYLE

Povodom obeležavanja godišnje kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u 2019. godini: Prekinimo tišinu, Organizacija za evropsku bezbednost (OEBS) pokrenula je kampanju u Srbiji i širom jugo-istočne i istočne Evrope pod naslovom: ,,Prekinimo tišinu”.

Kampanja je zasnovana na ključnim nalazima istraživanja o dobrobiti i bezbednosti žena koje je tokom 2018. godine sproveo OEBS na uzorku od 15,000 žena koje su bile intervjuisane u sedam zemalja učesnica OEBS-a: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija, Moldavija i Ukrajina. Samo u Srbiji, preko 2,000 žena učestvovalo je u istraživanju.

Nasilje prema ženama utiče na žene svih uzrasta i iz svih krajeva Srbije, bez obzira na njihov socijalni i finansijski status. Prema OEBS-ovom istraživanju više od četvrtine ispitanica je izjavilo da je u okviru sopstvenog porodičnog i prijateljskog okruženja lično poznavalo ženu koja je bila izložena nasilju. Pet od šest žena iz istraživanja smatraju nasilje prema ženama uobičajenim, a više od jedne trećine veoma uobičajenim.

Kampanja za Srbiju pokreće se na društvenim mrežama Misije OEBS-a u Srbiji: Tviter nalogu @OSCE_Serbia,, Fejsbuk stranici @osce.serbia, kao i na Instagram profilu osce_serbia. Tokom decembra 2019. godine odgovarajući posteri, koji imaju cilj da podignu svest o nasilju prema ženama i ulozi koju ima policija u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, biće distribuirani policijskim stanicama širom zemlje.

Veoma mali broj žena sa iskustvom nasilja je prijavilo nasilje policiji. Glavne prepreke većem prijavljivanju nasilja su stid, ekonomska zavisnost, strah od nasilnikove osvete i nepoverenje u institucije koje pružaju usluge. Samo 3% žrtava je kontaktiralo sklonište za žene nakon najozbiljnijeg akta fizičkog i/ili seksualnog nasilja, a još manji broj njih kontaktiralo je organizacije za podršku žrtvama (1%). Dve od pet ispitanica koje su bile žrtve nasilja izjavile su da nisu razgovarale ni sa kim posle najozbiljnijeg slučaja seksualnog uznemiravanja koje su iskusile. Ako su sa nekim razgovarale, onda su to bile prijateljice ili članovi porodice. Iako su organizacije za podršku žrtvama poznate, žene im se često ne obraćaju za prvu pomoć.

Ispitanice u Srbiji, čak 22% izjavile su da su do 15 godine života iskusile fizičko, psihičko ili seksualno nasilje od partner ili ne partnera. Dve od pet žena koje su učestvovale u istraživanju navele su da su preživele iskustvo seksualnog uznemiravanja u nekom momentu svog života od 15 godine; 18% ispitanica je imalo isto iskustvo 12 meseci pre istraživanja.

“Posledice nasilja prema ženama su ozbiljne i dugotrajne, a uticaj na njihovo zdravlje i dobrobit kompleksne i sveobuhvatne. Stoga je važno da promenimo štetne i često kulturno zanemarene stavove i omogućimo ženama da potraže pomoć i podršku koja im je potrebna,” rekao je šef Misije OEBS- u Srbiji, Andrea Oricio.

Nasilje prema ženama nije privatna stvar žrtava. Svi zajedno možemo i moramo da osnažimo žene da prijave sve slučajeve nasilja i dobiju pomoć koja im je potrebna. Nasilje prema ženama možete prijaviti na: Policija 0800-100-600, Autonomni ženski centar 0800-100-007 i Centar za podršku ženama 0800-10-10-10.