Srbija izdvaja najviše sredstava za opšte dobro u regionu – 21.2 miliona evra

, AKTUELNO

Rezultati istraživanja pokazali su da je ukupan iznos donacija u 2016. godini manji za 4.9% nego za 2015. godinu, dok se prosečan iznos donacija po stanovniku smanjio na 3 evra, u odnosu na 3.14 evra u 2015. S obzirom na to da su, u odnosu na prethodnu godinu, fluktuacije ispod 5% i da je broj zabeleženih akcija nešto viši, sve ukazuje na to da je u pitanju trend stagnacije pre nego opadanja.

Poslovni sektor je i dalje najveći donator, sa doprinosom od 45.5% ukupne darovane sume, a slede građani sa udelom od 25.2% koji su darovali putem akcija masovnog davanja. Primaoci sredstava su i tokom 2016. godine ostali isti tako da su sredstva odlazila pojedincima/porodicama, institucijama, organizacijama civilnog društva i organima lokalne/nacionalne uprave.

Izveštaj takođe ukazuje na nekoliko pozitivnih trendova. Iako je najveći procenat donacija u Srbiji još uvek usmeren na jednokratna ulaganja, procenat donacija usmeren ka inicijativama sa dugoročnim efektima je stalno u porastu. Podaci takođe pokazuju da neprofitne organizacije sve češće dobijaju podršku, te da se suma darovana ovim organizacijama povećava.

U situaciji socijalno-ekonomske krize, ne iznenađuje da su ključne oblasti podržane donacijama ostale uglavnom nepromenjene i uključuju podršku zdravstvenom sektoru, marginalizovanim društvenim grupama, smanjenju siromaštva i obrazovanju. Važno je napomenuti da je 2016. godina bila u znaku rasta podrške obrazovnim aktivnostima, posebno onim koje se odnose na dodelu stipendija. Kada je reč o krajnjim korisnicima, podrška je uglavnom usmerena na osobe sa invaliditetom, osobe sa zdravstvenim problemima, populaciju lokalnih zajednica i ekonomski ugrožene građane. Podaci su takođe pokazali da raste interesovanje za neke korisničke grupe koje su do sada bile zanemarene kao što su samohrani roditelji, deca bez roditeljskog staranja, majke i novorođenčad, stari, itd.

Godišnji izveštaj o davanju za opšte dobro u Srbiji u 2016, koji je realizovan uz dodatnu podršku Fondacije Č.S. Mot i Balkanskog fonda za demokratiju, može se preuzeti na www.tragfondacija.org ili www.catalystbalkans.org.