JAVNI POZIV ZA INOVATIVNE PROJEKTE KOJI ĆE POMOĆI U SUZBIJANJU EFEKATA PANDEMIJE COVID-19

Fond za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: Fond) nudi finansijsku podršku za inovativne projekte namenjene rešavanju problema izazvanim pandemijom Covid-19 (koronavirus). Mogu se prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća sa već razvijenim prototipovima, proizvodima, uslugama i tehnologijama koji mogu biti skalirani u kratkom vremenskom periodu i postati dostupni za primenu.


KVALIFIKOVANI PODNOSIOCI PRIJAVE
Mikro, mala i srednja privredna društva registrovana u Srbiji, u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima i važećim Zakonom o računovodstvu.
Prijavu za javni poziv možete preuzeti ovde.


PROJEKTI KOJI MOGU BITI FINANSIRANI
Inovativni projekti koji nude rešenja za nedostatke i probleme u vezi sa zdravljem i dobrobiti stanovništva, a koji su izazvani pandemijom koronavirusa i vanrednom situacijom. Pored rešenja iz oblasti javnog zdravlja, Fond će razmatrati i rešenja iz oblasti komunikacije, detekcije i zaštite, socijalnih medija, lanaca snabdevanja, finansija i slično, a koji se bave rešenjem opisanog problema.


Projekti finansirani u ovom javnom pozivu mogu trajati do 30 dana. U slučaju specifičnih dešavanja, Fond može odobriti produženje sprovođenja projektnih aktivnosti bez odobrenja dodatnih sredstava.


Naglašavamo da razvoj lekova i vakcina ne spada u podobnu kategoriju za ovaj javni poziv.

Pročitajte i: Vlada Srbije pokreće platformu za domaće IT kompanije u borbi protiv COVID-19


IZNOS FINANSIRANJA
Maksimalni iznos finansiranja u okviru ovog javnog poziva je 6 miliona dinara po pojedinačnom projektu, s tim što sufinansiranje od strane Fonda ne može pokriti više od 85% ukupnih troškova projekta. Obaveznih 15% sufinansiranja od strane podnosioca prijave mora biti obezbeđeno iz privatnih izvora (sopstvena sredstva, zajmovi, investicije i slično).
Pravila državne pomoći se primenjuju na sredstva koja korisnik bespovratnih sredstava dobija od Fonda kroz ovaj javni poziv u skladu sa Pravilnikom Fonda o pravilima za dodelu državne pomoći.
Finansiranje odobreno od strane Fonda je zasnovano na specifičnim potrebama svakog pojedinačnog projekta, onako kako su prikazane od strane podnosioca prijave kroz prijavu. Međutim, pre odobrenja finansiranja inovativnog projekta, nezavisna Ekspertska komisija Fonda zadržava pravo da izmeni ili da prilagodi predloženi budžet u skladu sa pravilima i zahtevima poziva.


PODNOŠENJE PRIJAVE
Sve prijave moraju biti podnete u formatu koji je obezbeđen od strane Fonda. Javni poziv je kontinuirano otvoren i prijave će biti procenjene po njihovom prijemu. Fond napominje da će aplikacije koje budu ranije podnete imati prednost prilikom procene prijava.
Prijave se podnose putem e-maila na adresu: covid19-stop@inovacionifond.rs

PROCENA PRIJAVA
Konačnu odluku o finansiranju donosi nezavisna Ekspertska komisija Fonda.
Sve prijave će biti procenjene na osnovu sledećih kriterijuma:
Relevantnost predloženog rešenja za problem definisan u prijavi;
Primenljivost i efekti predloženog rešenja u kratkom vremenskom periodu;
Metodologija implementacije projekta;
Sposobnost preduzeća da uspešno realizuje projekat i u kratkom vremenskom periodu proizvod ili uslugu privede primeni (kapacitet preduzeća i partnerskih mreža)
Ukoliko bude potrebno, nezavisna Ekspertska komisija može uputiti zahtev podnosiocu prijave za dodatne informacije u vezi sa predloženim rešenjem.
Prijave se procenjuju hronološkim redosledom po pristizanju.


DOZVOLJENI TROŠKOVI
Troškovi ljudskih resursa (mogu uključiti sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na projektu);
Oprema i materijali;
Eksterne usluge i podizvođači;
Troškovi zaštite intelektualne svojine i sertifikacije, ukoliko je primenljivo.
Plaćanje PDV-a nije dozvoljen trošak.

SPROVOĐENJE PROJEKTA
Nakon potpisivanja Ugovora o finansiranju, korisnik bespovratnih sredstava i Fond će uplatiti svoj deo sufinasiranja na poseban bankovni račun koji će korisnik otvoriti za potrebe projekta ukoliko se odobri finansiranje.
Korisnik bespovratnih sredstava je u obavezi da podnese finansijski i narativni izveštaj zajedno sa neophodnom pratećom dokumentacijom u roku od tri nedelje nakon završetka projekta.
Fond će sprovesti nadzor dostavljene dokumentacije i finalni intervju ili nadzornu posetu, ukoliko je primenljivo.

Pročitajte i: Reč urednice: Poraz ili prilika?

Izvor: http://www.inovacionifond.rs/info/javni-poziv-za-inovativne-projekte-koji-ce-pomoci-u-suzbijanju-efekata-pandemije-covid-19