Ključni indikatori performansi – kuda plovi Vaš brod?

, BIZNIS I FINANSIJE

Postavljanje ciljeva tokom života je od velikog značaja ukoliko želimo da ostvarimo uspeh u oblasti koja nas zanima. Oni predstavljaju navigaciju koja nam omogućava da pratimo u kojoj meri smo uspeli te ciljeve da ostvarimo i u skladu s tim značajno utiču na naše samopouzdanje i stav koji zauzimamo. Kompanije, takođe, postavljaju svoje ciljeve prilikom kreiranja strategija i proveravaju pravac u kome se kreću, kako bi imale u vidu da li uspevaju da drže korak s izuzetno dinamičnim kretanjima na tržištu. U tom smislu, njihovu navigaciju predstavljaju ključni indikatori performansi – KPI.

Ključni inidatori performansi koriste se za procenu ukupnih dugoročnih performansi kompanije. Postavljanje ciljeva je ono što kompanijama omogućava da procene da li su na dobrom putu da ostvare rezultat kakav su planirale i pomaže im u usmeravanju aktivnosti koje dovode do realizacije takvog rezultata. KPI izveštaji organizaciji omogućavaju da poboljša svoje performanse tako što će pratiti napredak u pogledu ostvarenja definisanih ciljeva. Neophodno je pristupiti analizi podataka kako bi se ustanovilo gde postoji prostor za unapređenje, kakva poslovna praksa je dala dobar, a kakva lošiji rezultat i sugerisati potencijalna rešenja. Ovo podrazumeva jedan holistički pristup prilikom interpretacije kvalitativnog konteksta poslovanja.

Strategija koju kompanija kreira i u okviru koje definiše KPI, koje je potrebno dostići za određeni vremenski period može se baviti nekim od sledećih pitanja:

 • Koja je konkurentska prednost određene kompanije?
 • Koje usluge ta kompanija pruža?
 • Ko je ciljna grupa aktivnosti koje kompanija sprovodi?

Postavljanje ciljeva po SMART sistemu može doprineti boljem ostvarivanju KPI. U tom smislu, SMART podrazumeva da su ciljevi koje kompanija namerava da ostvari:

 • specifični (jasni);
 • merljivi (može se proveriti u kom stepenu je rezultat ostvaren);
 • ostvarljivi (s resursima koji stoje na raspolaganju u tom periodu);
 • realni;
 • definisan je vremenski rok za ostvarenje ovih ciljeva.

Pročitajte i: EKONOMSKE LEKCIJE ŠAHA

KPI pomažu prilikom definisanja strateških, finansijskih (uključujući neto dobit koja predstavlja iznos prihoda koji ostaje kao dobit za dati period nakon obračuna svih troškova kompanije, poreza i plaćanja kamata za taj period) i operativnih dostignuća kompanije i to posebno uzimajući u obzir iste ove parametre u kompanijama u okviru iste industrije kako bi se dostignuća mogla uporediti. KPI mogu se baviti i merenjem toga koliko se zaposleni zadržavaju na određenom poslu, stopom retencije potrošača ili kvalitetom korisničkog iskustva. Sve ovo može biti važno prilikom donošenja odluka u zavisnosti od toga na šta kompanija namerava da usmeri svoj fokus. U softverskim kompanijama koje žele da postignu najbrži rast u svojoj industriji dobar KPI bi mogao biti rast prihoda iz prethodne godine.

Finansijski zdrava kompanija na raspolaganju ima dovoljno gotovine kako bi mogla da podmiri svoje obaveze za tekući period (12 meseci). Kako se različite industrije oslanjaju na različite iznose dužničkog finansiranja, kompanije se mogu osloniti na upoređivanje odnosa između obrtne imovine i trenutnih dugova s ostalim preduzećima koja se nalaze u istoj industriji. Na taj način mogu utvrditi kako se rangiraju među drugim kompanijama i kako se pozicioniraju na tržištu.

Treba napomenuti i da finansijski indikatori nisu jedini koji mogu ukazivati na zdravlje određene kompanije. Naime, odnosi kompanija sa svojim kupcima i zaposlenima su takođe veoma važni kao bi neka kompanija mogla uspešno da posluje. Zapravo ovi odnosi predstavljaju bazu poslovanja od koje ujedno i zavisi efikasnost celokupnog procesa. Zadovoljstvo zaposlenih može se meriti na primeru anketa, a ispunjenost zaposlenih svojim poslom odraziće se i na njihove performanse u okviru određene kompanije, te samim tim i na efikasnije dostizanje definisanih KPI.

Koji se KPI mogu koristiti u marketingu?

Neki od značajnijih ključnih indikatora performansi u okviru marketinga su:

 • Broj konverzija koji podrazumeva da je korisnik preduzeo željenu radnju – na primer popunio je obrazac ili je obavio kupovinu.
 • Stopa konverzije – izračunava se broj konverzija podeljen brojem ljudi koji su posetili određenu veb-stranicu.
 • Trošak po konverziji izračunat kao iznos budžeta podeljen brojem konverzija.
 • Broj novih kupaca koje je kompanija uspela da privuče, iako jednostavan, može predstavljati koristan KPI u poslovanju.

Ovo su samo neki od pokazatelja koji mogu odrediti nivo napretka u postizanju poslovnog cilja i pomoći u kvantifikovanju marketinške efikasnosti nakon završene kampanje. KPI u marketingu pokazuju performanse povezane s određenim projektima i kampanjama. Marketinške metrike su u tom smislu nešto što je neophodno pratiti u kontinuitetu kako bi se moglo proceniti da li se postavljeni ciljevi dostižu željenim tempom ili ne.

Pripremila: Tijana Katić

Izvori: https://www.clearpointstrategy.com/18-key-performance-indicators/

https://www.investopedia.com/terms/k/kpi.asp

https://blog.alexa.com/what-is-a-kpi-in-marketing/

https://poslovi.infostud.com/saveti/Pametno-postavljanje-ciljeva/161

Foto-izvor: Freepik.com